تکنولوژی

Twist pin تکنولوژی پیشرفته تولید پین در کانکتور

Twist pin      پین و سوکت یکی از مهمترین قطعات در تعیین کیفیت انتقال سیگنال بوسیله کانکتور می باشد.الزاماتی